دل نوشته ای از دستاى سرد

"مرنجان دلم را که این مرغ وحشی از بامی ک پرید مشکل نشیند"
سه شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۱۶ ق.ظ

فرق دارد..خیلی فرق دارد


♥♥...عاشقتم عشــــقم...♥♥ نبار باران؛ عاشقانه اش نکن، منو اون "ما" نشدیم ,,, /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . . ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . . !!! ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ . . . ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ . . . ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ . . . ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ . . . ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﻛﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ ﻓﺮﻕ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ . . . ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . . ﻓﺮﻕ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺁﺭﻩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ : ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ؟ ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﻭ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﻣﻴﺰﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ : ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ؟ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﻳﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ !!! . . . ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﺠﺎﻱ ﺩﻟﺖ . . . ﻛﺠﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ


نوشته شده توسط ოeɦdifσσσ
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

دل نوشته ای از دستاى سرد

"مرنجان دلم را که این مرغ وحشی از بامی ک پرید مشکل نشیند"

آخرین مطالب

فرق دارد..خیلی فرق دارد

سه شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۱۶ ق.ظ


♥♥...عاشقتم عشــــقم...♥♥ نبار باران؛ عاشقانه اش نکن، منو اون "ما" نشدیم ,,, /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . . ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . . !!! ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ . . . ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ . . . ﺁﻏﻮﺵ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺵ . . . ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ . . . ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻧﺎﻛﺠﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻟﺮﺯﺍﻧﺪ ﻓﺮﻕ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ . . . ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺁﻏﻮﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ . . . ﻓﺮﻕ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺁﺭﻩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ : ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ؟ ﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻲ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻱ؟ ﻭ ﺳﻜﻮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪﻱ ﻣﻴﺰﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ : ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ؟ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﻳﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﻟﻲ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ !!! . . . ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﻱ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺗﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﺠﺎﻱ ﺩﻟﺖ . . . ﻛﺠﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۶/۰۳
ოeɦdifσσσ

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">