دل نوشته ای از دستاى سرد

"مرنجان دلم را که این مرغ وحشی از بامی ک پرید مشکل نشیند"
پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۲ ق.ظ

ب سلامتی کسی که تنهاست

ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﺍﺯﺕ یه ﺳﻮﺍﻝ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﻣﯿﮕﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﮕﻮ... ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎﺣﺎﻟﺖ ﺧﺮﺍﺏ بﺷﻪ ،ﺍﮔﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ، ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺑﺸﯽ ﭼﯿﮑﺎﺭﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﺶ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ... ﮔﻔﺖ:ﻣﻨﻢ ﻣﯿﺨﺎﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻢ... ﮔﻔﺘﻢ:ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﺘﻮ ﺭﺩ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ... ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ... ﮔﻔﺘﻢ:ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﯿﮑﺎﻡ ﺑﺎﺗﻮ... ﺍﻭﻟین ﭘﯿﮑﻮ ﺧﻮﺭﺩ ﺏ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻣﯽ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩ ﺏ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻦ ﺳﻮﻣﯽ ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ ﭘﻨﺠﻤﯽ ﺷﺸﻤﯽ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺏ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﻣﻦ... ﮔﻔﺖ:ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻡ. ﮔﻔﺘﻢ:ﭘﺲ ﭘﯿﮑﻤﻮ ﺗﻮﺑﺮﯾﺰ ﻣﻦ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﺏ ﺳﻼﻣﺘﯿﺖ... ﺍﻭﻟﯽ ﺭﻭﺧﻮﺭﺩﻡ ب ﺳﻼﻣﺘﯿﺶ... ﺩﻭﻣﯽ ﺭﻭﺧﻮﺭﺩﻡ ﺏ ﺳﻼﻣﺘﯿﺶ ... ﻧﻮﺯﺩﻫﻤﯽ ﺭﻭﺧﻮﺭﺩﻡ ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﺶ... ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﭘﯿﮏ ﺑﯿﺴﺘﻤﻮ ﺑﺮﻡ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺖ:ﻣﺴﺘى و ﺭﺍﺳﺘﯽ،ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎﺕ ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﻡ..! ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﺴﺘﯽ ﺭﺩ ﺧﻮﺭﻧﺪﺍﺭﻩ... ﭘﯿﮏ ﺑﯿﺴﺘﻤﻮ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ..! ﮔﻔﺖ:ﭼﺮﺍﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؟؟؟؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ..! ﻭﻗﺘﯽ ﮎ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮﭼﻘﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﮎ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﯽ..! ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﮎ ﺩﻟﺘﻨﮕﻪ یکى ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﮔﻔﺘﻢ: ﯾﺎﺩﺗﻪ ﭘﻴﮏ ﺍﺧﺮﻭ ﺯﺩﻡ ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ..! ﺑﺨﺎﻃﺮﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﺭﻭﻡ ﺑﺸﻪ یه ﺭﻭﺯ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺎﻡ.. ! ﺍﻻﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻮﺯﺩﻩ ﺗﺎﭘﯿﮏ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻪ ﭘﯿﮑﻢ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮎ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ..! ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻥ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮎ ﺗﻨﻬﺎﻥ ..!


نوشته شده توسط ოeɦdifσσσ
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

دل نوشته ای از دستاى سرد

"مرنجان دلم را که این مرغ وحشی از بامی ک پرید مشکل نشیند"

آخرین مطالب

ب سلامتی کسی که تنهاست

پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۲ ق.ظ
ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﺍﺯﺕ یه ﺳﻮﺍﻝ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﻣﯿﮕﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﮕﻮ... ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺍﮔﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎﺣﺎﻟﺖ ﺧﺮﺍﺏ بﺷﻪ ،ﺍﮔﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ، ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺑﺸﯽ ﭼﯿﮑﺎﺭﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﺶ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ... ﮔﻔﺖ:ﻣﻨﻢ ﻣﯿﺨﺎﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻢ... ﮔﻔﺘﻢ:ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﺘﻮ ﺭﺩ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ... ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ... ﮔﻔﺘﻢ:ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﯿﮑﺎﻡ ﺑﺎﺗﻮ... ﺍﻭﻟین ﭘﯿﮑﻮ ﺧﻮﺭﺩ ﺏ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻣﯽ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩ ﺏ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻦ ﺳﻮﻣﯽ ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ ﭘﻨﺠﻤﯽ ﺷﺸﻤﯽ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺏ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﻣﻦ... ﮔﻔﺖ:ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻡ. ﮔﻔﺘﻢ:ﭘﺲ ﭘﯿﮑﻤﻮ ﺗﻮﺑﺮﯾﺰ ﻣﻦ ﺑﺨﻮﺭﻡ ﺏ ﺳﻼﻣﺘﯿﺖ... ﺍﻭﻟﯽ ﺭﻭﺧﻮﺭﺩﻡ ب ﺳﻼﻣﺘﯿﺶ... ﺩﻭﻣﯽ ﺭﻭﺧﻮﺭﺩﻡ ﺏ ﺳﻼﻣﺘﯿﺶ ... ﻧﻮﺯﺩﻫﻤﯽ ﺭﻭﺧﻮﺭﺩﻡ ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﺶ... ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﭘﯿﮏ ﺑﯿﺴﺘﻤﻮ ﺑﺮﻡ ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺖ:ﻣﺴﺘى و ﺭﺍﺳﺘﯽ،ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎﺕ ﻧﻤﯿﺰﺍﺭﻡ..! ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺮﻑ ﻣﺴﺘﯽ ﺭﺩ ﺧﻮﺭﻧﺪﺍﺭﻩ... ﭘﯿﮏ ﺑﯿﺴﺘﻤﻮ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ..! ﮔﻔﺖ:ﭼﺮﺍﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؟؟؟؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻌﺪﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ..! ﻭﻗﺘﯽ ﮎ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮﭼﻘﺪ ﭘﺴﺘﯽ ﮎ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﯽ..! ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﮎ ﺩﻟﺘﻨﮕﻪ یکى ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﮔﻔﺘﻢ: ﯾﺎﺩﺗﻪ ﭘﻴﮏ ﺍﺧﺮﻭ ﺯﺩﻡ ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ..! ﺑﺨﺎﻃﺮﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﮐﻪ ﺭﻭﻡ ﺑﺸﻪ یه ﺭﻭﺯ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺎﻡ.. ! ﺍﻻﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻮﺯﺩﻩ ﺗﺎﭘﯿﮏ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﻪ ﭘﯿﮑﻢ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮎ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ..! ﺑﺴﻼﻣﺘﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻥ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮎ ﺗﻨﻬﺎﻥ ..!
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۴/۰۴/۲۵
ოeɦdifσσσ

نظرات  (۳)

You mean I don't have to pay for expert advice like this anrymoe?!
.دلـــــــــــم تنــــــــــــگ اســــــت

صــــــــــدایم خـــیـــــــــــــس وبـــــــارانیـســـــــت

نمــــــیدانـــــم چــــــــرا در قـلــــــب من پــــــاییــــــــــــز

طــــــولانیســــــت!

تو می دانی ؟
۲۵ تیر ۹۴ ، ۰۲:۳۲ ℳℐℒÅÐ .ℳ.
مدتی است دلم شکسته از همان جای قبلی...
کاش میشد آخر اسمت نقطه گذاشت تا دیگر شروع نشوی...
کاش میشد فریاد بزنم.....پایان....
دلم خیلی گرفته است..........
اینجا نمیتوان ب کسی نزدیک شد.....
آدمها از دور دوست داشتنی ترند

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">